آسان بین خودرو، تولید کننده درخت سیم لوازم خانگی و خودرویی - وارد کننده سرسیم و سوکت


فروش سوکت  لوازم خانگی

لطفا براي مشاهده نقشه و جزييات بيشتر روي لينک هاي مربوطه کليک کنيدسری 180

سوکت نری چهار خانه لبه دار  انواع رنگ

شماره فني

کد معادل مولکس

کد سفارش

رنگ

MH3825804

35150-0410

10150

سفيد


Material: P.B.T


Detail

Drawing


سرسیم مصرفی در این سوکت

شماره فني

کد سفارش

نام

T110130-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه کوتاه

35745-0110

T110140-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه متوسط

35745-0210

T210230-3

40015-40020

سرسیم مادگی نک دار پایه کوتاه

35746-0110

T210240-3

40015-40020

سرسیم مادگی نک دار پایه متوسط

 35746-0210

T110330-3

40030-40035

سرسیم نری ساده پایه کوتاه

 35747-0110

T110340-3

40030-40035

سرسیم نری ساده پایه متوسط

35747-0210

T210430-3

40045-40050

سرسیم مادگی ساده پایه کوتاه

35748-0110

T210440-3

40045-40050

سرسیم مادگی نک دار پایه متوسط

 35748-0210

سری 150

سوکت چهار خانه قفل دار انواع رنگ

شماره فني

کد معادل مولکس

کد سفارش

رنگ

MH3810804

35150-0410

10090

سفيد

MH3813604

35150-0414

10093

آبي *

MH3811204

35150-0412


قرمز

MH3812404

35150-0413

10092

زرد *

کد سفارش اضافه شد * 

Material: P.B.T


Detail

Drawing


سرسیم مصرفی در این سوکت

شماره فني

کد سفارش

نام

T110130-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه کوتاه

35745-0110

T110140-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه متوسط

35745-0210

T210230-3

40015-40020

سرسیم مادگی نک دار پایه کوتاه

35746-0110

T210240-3

40015-40020

سرسیم مادگی نک دار پایه متوسط

 35746-0210

T110330-3

40030-40035

سرسیم نری ساده پایه کوتاه

 35747-0110

T110340-3

40030-40035

سرسیم نری ساده پایه متوسط

35747-0210

T210430-3

40045-40050

سرسیم مادگی ساده پایه کوتاه

35748-0110

T210440-3

40045-40050

سرسیم مادگی ساده پایه متوسط

 35748-0210


سری 150

سوکت نری دو خانه گوشواره دار انواع رنگ

شماره فني

کد معادل مولکس

کد سفارش

رنگ

MH3805802

35150-0210

10030

سفيد

MH3808602

35150-0214


آبي

MH3806202

35150-0212


قرمز

MH3807402

35150-0213


زرد


Material: P.B.T


Detail

Drawing


سرسیم مصرفی در این سوکت

شماره فني

کد سفارش

نام

T110140-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه متوسط

35745-0210

T110130-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه کوتاه-35745-0110

سری 150

سوکت نری دو خانه صاف انواع رنگ

شماره فني

کد معادل مولکس

کد سفارش

رنگ

MH3800802

35150-0200

10020

سفيد

MH3803602

35150-0204

10023

آبي

MH3801202

35150-0202


قرمز

MH3802402

35150-0203


زرد


Material: P.B.T


Detail

Drawing


سرسیم مصرفی در این سوکت

شماره فني

کد سفارش

نام

T110140-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه متوسط

35745-0210

سری 180 

سوکت نری شش خانه لبه دار انواع رنگ

شماره فني

کد معادل مولکس

کد سفارش

رنگ

MH3820806

35180-0600

10160

سفيد *

MH3822406

35180-0603

10162

زرد *

شماره فني اصلاح شد / کد سفارش رنگ زرد اضافه * 


Material: P.B.T


Detail

Drawing


سرسیم مصرفی در این سوکت

شماره فني

کد سفارش

نام

T110130-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه کوتاه-35745-0110

T110140-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه متوسط

35745-0210

T210230-3

40015-40020

سرسیم مادگی نک دار پایه کوتاه

35746-0110

T210240-3

40015-40020

سرسیم مادگی نک دار پایه متوسط

 35746-0210

T110330-3

40030-40035

سرسیم نری ساده پایه کوتاه

 35747-0110

T110340-3

40030-40035

سرسیم نری ساده پایه متوسط

35747-0210


سری 150

سوکت مادگی چهار خانه قفل دار 
انواع رنگ

شماره فني

کد معادل مولکس

کد سفارش

رنگ

FH3815804

35151-0410

10100

سفيد *

FH3818604

35151-0414


آبي *

FH3816204

35151-0412


قرمز *

FH3817404

35151-0413

10102

زرد *

شماره فني اصلاح شده است *

کد سفارش رنگ زرد اضافه شد *

Material: P.B.T


Detail

Drawing


سرسیم مصرفی در این سوکت

شماره فني

کد سفارش

نام

T110130-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه کوتاه-35745-0110

T110140-3

40000-40005

سرسیم نری نک دار پایه متوسط

35745-0210

T210230-3

40015-40020

سرسیم مادگی نک دار پایه کوتاه

35746-0110

T210240-3

40015-40020

سرسیم مادگی نک دار پایه متوسط

 35746-0210

T110330-3

40030-40035

سرسیم نری ساده پایه کوتاه

 35747-0110

T110340-3

40030-40035

سرسیم نری ساده پایه متوسط

35747-0210

T210430-3

40045-40050

سرسیم مادگی ساده پایه کوتاه

35748-0110

T210440-3

40045-40050

سرسیم مادگی ساده پایه متوسط

 35748-0210وارد کننده سوکت - وارد کننده سرسيم - سوکت خودرويي - سرسيم خودرويي - سوکت لوازم خانگي - سرسيم لوازم خانگي - وارد کننده کانکتور - وارد کننده ترمينال- فروش سوکت - فروش سرسيم - فروش ترمينال فروش کانکتور- توليد کننده درخت سيم - فروش درخت سيم