-->
سوکت نری پنج خانه مشکی
نوع موادمصرفی مواد نوPA6
کدقطعه تزریقی MH5770005
کدسفارش محصول انبار شرکت(ORDER CODE) 25270
سرسیم مصرفی در این سوکت سرسیم نری FH28000-2.8A    2.8
T150441-3
کدسفارش محصول انبار شرکت  45035
مشخصات سوکت ظرفیت ولتلژ            500VAC/DC
ظرفیت جریان            20AAC/DC
مقاومت کنتاکتور              3mΩ>
مقاومت عایقی               100MΩ<      
مورداستفاده:سوکت بین راهی سیم به سیم
رنگ سوکت مشکی