سرسیم مادگی نک دار پایه متوسط 


357480-210


عکس 

کد سفارش 

Order Co.

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

ضخامت تب

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick (mm)

Finish

L

E

W
40050

T210440-3
0.3

BRASS

18±0.2

7.1±0.1

3.1±0.05