-->عکس 

کد سفارش 

Order Co.

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

ضخامت تب

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick (mm)

Finish

L

E

W45050

  T650651-1

18-16

0.85-1.25


0.35

BRASS

15.9

8.6

9.2


سرسیم مادگی پرچمی خاردار