سرسیم مادگی نک دار پایه کوتاه 0110-35746


عکس 

کد سفارش 

Order Co.

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

ضخامت تب

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick (mm)

Finish

L

E

W
40015

T210230-3
0.3

BRASS

18±0.2

7.1±0.1

3.1±0.05


images (21)