سرسیم نری ساده پایه کوتاه 0110-35747


عکس 

کد سفارش 

Order Co.

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

ضخامت تب

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick (mm)

Finish

L

E

W
40030

T11030-3

22-20

0.33-0.52


0.3

Pre Tin

21.8

7.1

1.85T110330-3-1