سرسیم مادگی نک دار پایه متوسط 0210-35746


عکس 

کد سفارش 

Order Co.

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

ضخامت تب

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick (mm)

Finish

L

E

W
40020

T210240-3

20-18

0.5-0.85

0.5

0.3

Pre-Tin

18±0.2

7.1±0.1

3.1±0.05

images (21)