-->


قوانين کدگذاري سرسيم ها (ترمينال ها) - آسان بين خودرو


 

 کد ترمينال هاي آسان بين خودرو از ده جز تشکيل شده است

در زير مي توانيد قوانين کدگذاري سرسيمها يا ترمينالهاي آسان بين خودرو را ملاحظه کنيد