-->عکس 

کد سفارش 

Order Co.

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

Molex P.N.

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick (mm)

Finish

L

E

W45035

 T150441-3

20-18

0.5-0.85

FH28000-2.8A

0.3

Pre Tin

24.6

12.5

2.8سرسيم نري 2.8T1504-1410_1
وارد کننده سوکت - وارد کننده سرسيم - سوکت خودرويي - سرسيم خودرويي - سوکت لوازم خانگي - سرسيم لوازم خانگي - وارد کننده کانکتور - وارد کننده ترمينال- فروش سوکت - فروش سرسيم - فروش ترمينال فروش کانکتور- توليد کننده درخت سيم - فروش درخت سيم