-->

                       عکس 

کد سفارش 

Order Co.

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

Molex P.N.

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick (mm)

Finish

L

E

W45185

T650750-3

18-16

0.85-1.25

FH25QS6.3

0.4

Pre Tin

18

8

7.4T2507-1501_1وارد کننده سوکت - وارد کننده سرسيم - سوکت خودرويي - سرسيم خودرويي - سوکت لوازم خانگي - سرسيم لوازم خانگي - وارد کننده کانکتور - وارد کننده ترمينال- فروش سوکت - فروش سرسيم - فروش ترمينال فروش کانکتور- توليد کننده درخت سيم - فروش درخت سيم