-->


قوانين کدگذاري سوکت هاي (کانکتور هاي) آسان بين خودرو


 

 کد سوکت هاي آسان بين خودرو از هشت جز تشکيل شده است

در زير قوانين کدگذاري سوکتها يا کانکتورهاي آسان بين خودرو را ميتوانيد مشاهده کنيد