-->
سوکت دو خانه پرچمی 30% الیاف دار نو LC8712002
نوع موادمصرفی موادبازیافتی PA6.6    GF0 
کدقطعه تزریقی LC8712002
کدسفارش محصول انبار شرکت  (ORDER CODE) 25326
سرسیم مصرفی در این سوکت (1) سرسیم مادگی پرچمی فنردار FH250QS 6.3 
T650750-3
سرسیم مصرفی در این سوکت (2) سرسیم مادگی پرچمی خاردار
T650651-1
کدسفارش محصول انبار شرکت (1) 45185
کدسفارش محصول انبار شرکت (2) 45050
مشخصات سوکت ظرفیت ولتلژ            500VAC/DC
ظرفیت جریان            10AAC/DC
مقاومت کنتاکتور              3mΩ>
مقاومت عایقی               100MΩ<      
مورداستفاده:سوکت بین راهی سیم به سیم
رنگ سوکت مشکی