سرسیم نری نک دار پایه متوسط 0210-35745


عکس 

کد سفارش 

Order Co.

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

ضخامت تب

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick (mm)

Finish

L

E

W
40005

T110140-3

20-18

0.5-0.85


0.3

Pre Tin

21.8

7.1

1.85T110140-3-1