-->سوکت جالامپی تیبا
نوع موادمصرفی موادبازیافتی PA6.6    GF 
کدقطعه تزریقی LH7730002
کدسفارش محصول انبار شرکت ....................
سرسیم مصرفی در این سوکت سرسیم جالامپی خاردار(خاربلند)(سمندی)
T351741-1
کدسفارش محصول انبار شرکت 45020
مشخصات سوکت ظرفیت ولتلژ            500VAC/DC
ظرفیت جریان            20AAC/DC
مقاومت کنتاکتور              3mΩ>
مقاومت عایقی               100MΩ<      
مورداستفاده:سوکت جالامپی
رنگ سوکت مشکی
لنز تیبا
نوع موادمصرفی پلی کربنات
کدقطعه تزریقی ......................
کدسفارش محصول انبار شرکت .........................
رنگ سوکت لنز تیبا         بی رنگ وسفید