سوکت دو خانه نری قفل شو سفید(صبا)
نوع موادمصرفی پلی آمید6 (PA6)
کدقطعه تزریقی MH5740802
کدسفارش محصول انبار شرکت 25051
سرسیم مصرفی در این سوکت(1) سرسیم نری تخت جای خاردار1-ST740253
کدسفارش محصول انبار شرکت(1)  45000
مشخصات سوکت نوع سرسیم مصرفی بستگی به سیم دارد.
رنگ سوکت سفید